Presse

Braunschweiger Zeitung, 26. April 2018, Bericht zur Tagesfahrt
Braunschweiger Zeitung, 26. April 2018, Bericht zur Tagesfahrt
Peiner Allgemeine Zeitung, 17. April 2018, Neuer Internetauftritt
Peiner Allgemeine Zeitung, 17. April 2018, Neuer Internetauftritt

PAZ 22.11.2018 - Bericht zur Lesung

Peiner Allgemeine Zeitung, 11. April 2018 - Bericht zur Lesung
Peiner Allgemeine Zeitung, 11. April 2018 - Bericht zur Lesung